I. ALLMÄN INFORMATION

I enlighet med upplysningsplikten i spansk lag 34/2002 gällande Tjänster i informationssamhället och elektronisk handel (Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE)) av den 11 juli, tillhandahålls följande allmänna information på denna webbplats nedan.

Äganderätten till denna webbplats, https://www.scandtax.com, (hädanefter, webbplatsen) innehas av: SCANDINAVIAN MANAGEMENT, SL, med NIF: B53831376 och registrerad i: Handelsregistret i Alicante med följande registerdata: Volym 2732, Folio 139, Sektion 8, vars representant är: SCANDINAVIAN MANAGEMENT, SL, med kontaktuppgifter:

Adress: C/ Ramón Gallud, 39 03181 Torrevieja (Spanien)

Telefon: +34 966 70 24 13

e-post: info@scandtax.com

II. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Ändamålet med villkoren: Webbplatsen

Syftet med dessa allmänna villkor för användning (hädanefter villkoren) är att reglera åtkomst och användning av webbplatsen. I syftet med dessa villkor ska en webbplats förstås som: det yttre utseendet på skärmgränssnitten, både statiskt och dynamiskt, det vill säga navigationsträdet; och alla element integrerade både i skärmgränssnitten och i navigeringsträdet (hädanefter, Innehåll) och alla de onlinetjänster eller resurser som den erbjuder till användare (hädanefter, Tjänster).

Scandinavian Management förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen samt dess innehåll och tjänster som kan ingå i den. Användaren erkänner och accepterar att Scandinavian Management när som helst kan avbryta, avaktivera och/eller avbryta något av dessa element som är integrerade i webbplatsen eller åtkomst till dem.

Användarens åtkomst till webbplatsen är fri, och som en allmän regel gratis utan att användaren behöver lämna en motprestation för att kunna njuta av den, förutom i förhållande till kostnaden för anslutning via det telenät som tillhandahålles av leverantör som användaren har kontrakt med.

Användningen av något av innehållet eller tjänsterna på webbplatsen kan ske genom föregående prenumeration eller registrering av användaren.

Användare

Tillgång, navigering och användning av webbplatsen, såväl som de utrymmen som möjliggör interaktion mellan användare, samt användaren och Scandinavian Management, såsom kommentarer och/eller bloggutrymmen, ger användarens tillstånd, därför att alla villkor som fastställts häri, såväl som efterföljande ändringar, accepteras från det ögonblick som navigeringen på webbplatsen påbörjas, utan att det, i förekommande fall, påverkar tillämpningen av motsvarande obligatoriska lagbestämmelser. Med tanke på relevansen av detta rekommenderas användaren att läsa dessa varje gång de besöker webbplatsen.

Scandinavian Management webbplats tillhandahåller ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar sitt egna ansvar för att använda webbplatsen korrekt. Detta ansvar kommer att sträcka sig till:

  • Användning av information, innehåll och/eller tjänster och data som erbjuds av Scandinavian Management utan att strida mot bestämmelserna i dessa villkor, lagen, sedlighet eller allmän ordning, eller som på annat sätt kan innebära skada på tredje parts rättigheter eller driften av själva webbplatsen.
  • Sannhet och laglighet i den information som tillhandahålls av användaren i de formulär som utfärdats av Scandinavian Management för åtkomst till visst innehåll eller tjänster som erbjuds av webbplatsen. Användaren kommer i alla situationer att omedelbart meddela Scandinavian Management om alla fakta som tillåter felaktig användning av informationen som registrerats i nämnda formulär, såsom, men inte begränsat till, stöld, förlust eller obehörig åtkomst till identifierare och/eller lösenord, för att omedelbart annullera dessa.

Scandinavian Management förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som bryter mot lagen, respekten för personens värdighet, är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, skräppost, hotar ungdom eller barn, ordning eller allmän säkerhet eller som, enligt dess mening inte skulle lämpa sig för publicering.

Under alla omständigheter ansvarar inte Scandinavian Management för de åsikter som uttrycks av användare genom kommentarer eller andra blogg- eller verktyg för deltagande.

Enbart åtkomst till denna webbplats innebär inte någon typ av kommersiell relation mellan Scandinavian Management och användaren.

Alltid i överensstämmelse med gällande lagstiftning, riktar sig Scandinavian Management webbplats till alla människor, oavsett ålder, som kan komma åt och/eller surfa på sidorna på webbplatsen.

Webbplatsen är i första hand riktad till användare som bor i Sverige. Scandinavian Management garanterar inte att webbplatsen följer andra länders lagar, varken helt eller delvis. Om användaren är bosatt eller har hemvist på annan plats och bestämmer sig för att få tillgång till och/eller surfa på webbplatsen, kommer denne att göra det på egen risk, man måste kontrollera att sådan åtkomst och surfning överensstämmer med lokal lagstiftning som är tillämplig hos dem, Scandinavian Management tar inget ansvar som kan uppstå vid sådan åtkomst.

III. ÅTKOMST OCH NAVIGERING PÅ WEBBPLATSEN: UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

Scandinavian Management garanterar inte webbplatsens kontinuitet, tillgänglighet och användbarhet, inte heller för dess innehåll eller tjänster. Scandinavian Management kommer att göra allt för att webbplatsen ska fungera korrekt, dock är man inte ansvarig för eller garanterar att åtkomsten till denna webbplats kommer att vara oavbruten eller felfri.

Man ansvarar inte heller för eller garanterar att innehållet eller programvaran som kan nås via denna webbplats är felfri eller inte kan orsaka skada på användarens datorsystem (mjukvara och hårdvara). I inget fall kommer Scandinavian Management att hållas ansvarigt för förluster, skador eller skadestånd av något slag som uppstår från åtkomst, navigering och användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de som orsakas av datorsystem eller de som orsakas av införandet av virus.

Scandinavian Management ansvarar inte för eventuella skador som kan orsakas användare på grund av felaktig användning av denna webbplats. I synnerhet ansvarar man inte på något sätt för fall/tapp, avbrott, brist eller defekt i telekommunikation som kan uppstå.

IV. POLICY GÄLLANDE LÄNKAR

Man informerar härmed att webbplatsen Scandinavian Management gör eller kan göra tillgängligt/tillgängliga för användarna olika länkverktyg (såsom bland annat länkar, banners, knappar), kataloger och sökmotorer som tillåter användare att komma åt webbplatser som tillhör och/eller hanteras av tredje part.

Syftet med att installera dessa länkar, kataloger och sökmotorer på webbplatsen är att göra det enklare för användare att söka efter och komma åt informationen som finns tillgänglig på Internet, utan att dessa anses vara ett förslag, en rekommendation eller en inbjudan att besöka dem.

Scandinavian Management erbjuder eller marknadsför inte, ensamt eller genom tredje part, de produkter och/eller tjänster som är tillgängliga på nämnda länkade webbplatser.

På samma sätt kommer man inte att garantera den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, sanningshalten, giltigheten eller lagligheten för webbplatser utanför dess egen egendom, som kan nås via länkarna.

Scandinavian Management kommer inte i något fall att granska eller kontrollera innehållet på andra webbplatser, och kommer inte heller att godkänna, granska och inte heller godkänna produkter och tjänster, innehåll, filer och annat material på ovan nämnda länkade webbplatser.

Scandinavian Management tar inget ansvar för skador som kan orsakas av åtkomst, användning, kvalitet eller laglighet av innehåll, kommunikation, åsikter, produkter och tjänster på webbplatser som inte hanteras av Scandinavian Management, och som finns länkade på denna webbplats.

Användaren eller tredje part som besöker en hyperlänk från en webbsida på en annan, annan webbplats till webbplatsen för Scandinavian Management måste veta att:

Reproduktion – helt eller delvis – av något av innehållet och/eller tjänster på webbplatsen är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från Scandinavian Management.

Inte heller är något falskt, felaktigt eller felaktigt uttalande tillåtet om Scandinavian Managements webbplats eller dess innehåll och/eller tjänster.

Med undantag för hyperlänken, kommer webbplatsen där nämnda hyperlänk är etablerad inte att innehålla någon del av denna webbplats, skyddad som immateriell egendom av det spanska rättssystemet, såvida det inte uttryckligen godkänts av Scandinavian Management.

Etableringen av hyperlänken kommer inte att innebära förekomsten av relationer mellan Scandinavian Management och ägaren av webbplatsen från vilken den är gjord, inte heller Scandinavian Managements kunskap och acceptans av innehållet, tjänsterna och/eller aktiviteterna som erbjuds på nämnda webbplats, och vice versa.

V. IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Scandinavian Management i sig själv eller som innehavare är ägare till alla immateriella och industriella äganderättigheter till webbplatsen, såväl som de element som finns däri (som exempel och inte uttömmande, bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av material, datorprogram som är nödvändiga för dess funktion, åtkomst och användning osv.). De kommer därför att vara verk som skyddas som immateriella rättigheter av det spanska rättssystemet, varvid både spanska och europeiska gemenskapens bestämmelser på detta område är tillämpliga, såväl som internationella fördrag relaterade till frågan och undertecknade av Spanien.

Alla rättigheter förbehållna. I kraft av bestämmelserna i den spanska lagen om immateriella rättigheter är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metod för att göra dem tillgängliga, av hela eller delar av innehållet på denna webbsida, för kommersiella ändamål, på alla typer av medier och alla former av tekniskt sätt, utan tillstånd från Scandinavian Management uttryckligen förbjudet.

Användaren förbinder sig att respektera Scandinavian Managements immateriella och industriella rättigheter. Du kan se elementen på webbplatsen eller till och med skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller på något annat fysiskt medium, förutsatt att det uteslutande är för ditt personliga bruk. Användaren får dock inte ta bort, ändra eller manipulera någon skyddsenhet eller säkerhetssystem som installerats på webbplatsen.

I händelse av att användaren eller tredje part anser att något av innehållet på webbplatsen utgör ett brott mot rättigheterna till skydd av immateriella rättigheter, måste man omedelbart meddela Scandinavian Management genom kontaktinformationen i avsnittet ALLMÄN INFORMATION i detta juridiska meddelande och i allmänna användarvillkor.

VI. JURIDISKA ÅTGÄRDER, TILLÄMPLIG LAG SAMT JURISDIKTION

Scandinavian Management förbehåller sig rätten att väcka civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som man anser nödvändiga för felaktig användning av webbplatsen och dess innehåll, eller för brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan användare och Scandinavian Management kommer att styras av de bestämmelser som är gällande och tillämpliga på det spanska territoriet. Om det skulle uppstå kontroverser i samband med tolkningen och/eller tillämpningen av dessa villkor, kommer parterna att överlämna sina konflikter till den ordinarie jurisdiktionen och underkasta sig motsvarande domare och domstolar enligt lag.